Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013

Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου