Σάββατο 13 Ιουλίου 2013

ΟΔΗΓΙΑ 1999/22/ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Μαρτίου 1999 για τη διατήρηση άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 189 Γ της συνθήκης(2),
Εκτιμώντας:
ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους(3), απαιτεί αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη κατάλληλων εγκαταστάσεων για τη διαβίωση και τη φροντίδα ζώντων ζώων πολλών ειδών πριν επιτραπεί η εισαγωγή τους στην Κοινότητα· ότι ο εν λόγω κανονισμός απαγορεύει την, για εμπορικούς σκοπούς, έκθεση στο κοινό ζώων ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα Α, εκτός από ειδικές εξαιρέσεις που χορηγούνται για σκοπούς εκπαίδευσης, έρευνας ή αναπαραγωγής·
ότι η οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών(4) και η οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας(5), απαγορεύουν την αιχμαλωσία και τη διατήρηση, καθώς και την εμπορία μεγάλου αριθμού ειδών, ενώ επιτρέπονται εξαιρέσεις για ειδικούς λόγους, όπως η έρευνα και η εκπαίδευση, η ανανέωση του πληθυσμού των ζώων, και η επαναεισαγωγή των ειδών και η αναπαραγωγή τους·
ότι η ορθή εφαρμογή της υφιστάμενης και μελλοντικής κοινοτικής νομοθεσίας για τη διατήρηση της άγριας πανίδας και η ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι οι ζωολογικοί κήποι επιτελούν αποτελεσματικά το σημαντικό τους έργο για τη διατήρηση των ειδών, την εκπαίδευση του κοινού, και την επιστημονική έρευνα, καθιστούν απαραίτητη την καθιέρωση κοινής βάσης για τη νομοθεσία των κρατών μελών όσον αφορά τη χορήγηση άδειας και την επιθεώρηση των ζωολογικών κήπων, τη διατήρηση ζώων στους ζωολογικούς κήπους, την κατάρτιση του προσωπικού και την εκπαίδευση των επισκεπτών·
ότι απαιτείται δράση σε κοινοτικό επίπεδο ώστε να υπάρξουν ζωολογικοί κήποι σε όλη την Κοινότητα που θα συμβάλουν στη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας σύμφωνα με την υποχρέωση της Κοινότητας να θεσπίσει μέτρα για την εκτός φυσικού οικοτόπου διατήρηση, σύμφωνα με το άρθρο 9 της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα·
ότι ορισμένοι οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση Ζωολογικών Κήπων και Ενυδρείων, κατήρτισαν κατευθυντήριες γραμμές για τη φροντίδα και τη διαβίωση των ζώων σε ζωολογικούς κήπους, οι οποίες θα μπορούσαν, ανάλογα με την περίπτωση, να συμβάλουν στην κατάρτιση και στη θέσπιση εθνικών προδιαγραφών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:
Άρθρο 1
Στόχος
Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η προστασία της άγριας πανίδας και της βιολογικής ποικιλότητας, προβλέποντας τη θέσπιση μέτρων εκ μέρους των κρατών μελών για την παροχή αδείας και την επιθεώρηση των ζωολογικών κήπων στην Κοινότητα, ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο το ρόλο των ζωολογικών κήπων στη διατήρηση της βιοπολυμορφίας.
Άρθρο 2
Ορισμός
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως "ζωολογικοί κήποι" νοούνται όλες οι μόνιμες εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονται ζώα άγριων ειδών για να επιδεικνύονται στο κοινό για επτά ή περισσότερες ημέρες το χρόνο, εκτός των τσίρκων, των καταστημάτων πωλήσεως οικιακών ζώων, και των εγκαταστάσεων τις οποίες τα κράτη μέλη απαλλάσουν από τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας για το λόγο ότι δεν επιδεικνύουν σημαντικό αριθμό ζώων ή ειδών στο κοινό και ότι η εξαίρεση δεν υπονομεύει τους στόχους της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 3
Απαιτήσεις που ισχύουν για τους ζωολογικούς κήπους
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα δυνάμει των άρθρων 4, 5, 6 και 7, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι ζωολογικοί κήποι εφαρμόζουν τα ακόλουθα μέτρα διατήρησης:
- συμμετοχή σε έρευνα, εφόσον αποβαίνει σε όφελος της διατήρησης του είδους και/ή κατάρτιση σε συναφείς ειδικές δεξιότητες στον τομέα της διατήρησης, και/ή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη διατήρηση του είδους και/ή, όπου αυτό είναι σκόπιμο, αναπαραγωγή υπό συνθήκες αιχμαλωσίας, ανανέωση του πληθυσμού των ζώων ή επαναεισαγωγή των ειδών στη φύση,
- προώθηση της εκπαίδευσης και της συνειδητοποίησης του κοινού όσον αφορά τη διατήρηση της βιοπολυμορφίας, ιδιαίτερα με την παροχή πληροφοριών για τα είδη που εκτίθενται και για τους φυσικούς τους οικότοπους,
- συνθήκες διαβίωσης των ζώων που ικανοποιούν τις βιολογικές απαιτήσεις των διαφόρων ειδών και τις απαιτήσεις όσον αφορά τη διατήρησή τους, μεταξύ άλλων προβλέποντας ειδικό για το κάθε είδος εμπλουτισμό των χώρων εγκλεισμού τους και διατήρηση υψηλού επιπέδου ζωοτεχνίας με ανεπτυγμένο πρόγραμμα προληπτικής και θεραπευτικής κτηνιατρικής αγωγής και διατροφής,
- φροντίδα για τη μη διαφυγή των ζώων, προς αποτροπή ενδεχόμενων οικολογικών απειλών σε βάρος αυτόχθονων ειδών, και παρεμπόδιση της εισαγωγής εξωτερικών επιβλαβών ζώων και παρασίτων,
- τήρηση ενημερωμένων αρχείων της συλλογής του ζωολογικού κήπου, κατάλληλων για τα είδη που καταγράφονται.
Άρθρο 4
Άδεια και επιθεώρηση
1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα για την παροχή αδείας και την επιθεώρηση υφισταμένων και νέων ζωολογικών κήπων, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 3.
2. Κάθε ζωολογικός κήπος πρέπει να διαθέτει άδεια εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας ή, στην περίπτωση νέων ζωολογικών κήπων, πριν ανοίξουν για το κοινό.
3. Κάθε άδεια περιέχει όρους για την επιβολή των απαιτήσεων του άρθρου 3. Η συμμόρφωση με τους όρους παρακολουθείται, μεταξύ άλλων, με τακτική επιθεώρηση και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί αυτή η συμμόρφωση.
4. Πριν από τη χορήγηση, την απόρριψη, την παράταση της διάρκειας της αδείας ή τη σημαντική τροποποιησή της, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προβαίνουν σε επιθεώρηση για να εξακριβώνεται αν τηρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις παροχής αδείας ή οι προτεινόμενες προϋποθέσεις παροχής αδείας.
5. Αν ο ζωολογικός κήπος δεν διαθέτει άδεια σύμφωνα με παρούσα οδηγία ή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις παροχής αδείας, ο ζωολογικός κήπος ή τμήμα του:
α) παύει να λειτουργεί για το κοινό κατόπιν εντολής της αρμόδιας αρχής και/ή
β) συμμορφώνεται με τις ενδεδειγμένες απαιτήσεις που επιβάλλονται από την αρμόδια αρχή, ώστε να εξασφαλιστεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις παροχής αδείας.
Εάν οι απαιτήσεις αυτές δεν πληρωθούν εντός ενδεδειγμένης περιόδου, η οποία καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές και δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, η αρμόδια αρχή αφαιρεί ή τροποποιεί την άδεια και κλείνει το ζωολογικό κήπο ή τμήμα του.
Άρθρο 5
Οι απαιτήσεις για την παροχή άδειας που ορίζονται στο άρθρο 4 δεν εφαρμόζονται όταν ένα κράτος μέλος μπορεί να αποδείξει κατά ικανοποιητικό για την επιτροπή τρόπο ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, και πληρούνται οι απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται για ζωολογικούς κήπους που ορίζονται στο άρθρο 3, η δε συμμόρφωση προς αυτές διατηρείται συνεχώς μέσω συστήματος ρυθμίσεων και καταγραφής. Ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιέχει διατάξεις σχετικά με την επιθεώρηση και το κλείσιμο των ζωολογικών κήπων, αντίστοιχες προς τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφοι 4 και 5.
Άρθρο 6
Κλείσιμο ζωολογικών κήπων
Στην περίπτωση που ένας ζωολογικός κήπος ή τμήμα του κλείσει, η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η μεταχείριση ή η διάθεση των ζώων πληρούν τους όρους που κρίνονται κατάλληλοι από το κράτος μέλος να συνάδουν με τους σκοπούς και τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 7
Αρμόδιες αρχές
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι αρμόδιες αρχές ορίζονται από τα κράτη μέλη.
Άρθρο 8
Κυρώσεις
Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
Άρθρο 9
Εφαρμογή
1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία όχι αργότερα από τις 9 Απριλίου 2002. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσιευσή τους. Οι λεπτομέρειες για την αναφορά αυτή θεσπίζονται από τα κράτη μέλη.
2. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα κείμενα των κυριοτέρων διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στο πεδίο που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 11
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 1999.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
F. MÜNTEFERING
(1) ΕΕ C 204 της 15.7.1996, σ. 63.
(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1998 (ΕΕ C 56 της 23.2.1998, σ. 34), κοινή θέση του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998 (ΕΕ C 364 της 25.11.1998, σ. 9) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1999 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2307/97 της Επιτροπής (ΕΕ L 325 της 27.11.1997, σ. 1).
(4) ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/49/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 223 της 13.8.1997, σ. 9).
(5) ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/62/ΕΚ (ΕΕ L 305 της 8.11.1997, σ. 42).
Πηγή
Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου